Ekstraordinær generalforsamling

Sten ved Veddelev
16. oktober 2018
Tur til Mærsk Supply aflyst
4. november 2018

Ekstraordinær generalforsamling

Følgende annonce blev sendt ud med email til alle medlemmer af VSB.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes søndag den 28. oktober 2018 kl. 13.00 i klubhuset

(Umiddelbart før stander ned)

Dagsorden i henhold til lovene:

  1. Valg af dirigent
  2. Indgåelse af aftale med Veddelev Vinter Bade forening om brug af klubbens landareal
  3. Eventuelt

Bestyrelsen

 

Baggrund for den ekstraordinære generalforsamling

Som måske erindres blev bestyrelsen på den ordinære generalforsamling i februar bemyndiget til at indgå en dialog med Vinterbaderne som en selvstændig klub.

Dette arbejde har pågået henover sommeren, og som det fremgår af VSBs hjemmeside, er vinterbaderne ved at søge dispensation fra lokalplanen for opstilling af en sauna, uanset dispensation kan det jo selvfølgelig kun lade sig gøre, hvis VSB og VSL når frem til en aftale med vinterbaderne.

På VSLs generalforsamling i april blev en ”kravspecifikation” til en sådan aftale vedtaget :

“At både anlægs- og driftsomkostninger er helt udgiftsneutrale for VSL. Det gælder også eventuelle skader på havneanlæg og grund som brugergruppen/vinterbadeanlægget forårsager.

At brugergruppen selv står for nødvendige tilladelser til etablering og brug af anlægget og betaler for evnetuelle gebyrer for ovennævnte, herunder lokalplan og brugstilladelser

At anlægget ikke er til gene for andelshaverne i sejlsæsonen fra 1. april til 31. oktober og at anlægget fjernes i den periode

At brugergruppen betaler en lejeafgift, som aftales med VSLs bestyrelse

At brugergruppen selv står for vintervedligeholdelse på adgangsveje på VSLs matrikel og på havneanlægget.”

VSL og VSB har forhandlet en aftale, der lever op til disse krav, herudover indeholder den brugergruppen selv står for nødvendig tilladelser til etablering krav til betaling af anvendelse af land- og for VSL vandarealet. Aftalen er i øvrigt opsigelig for begge parter med 12 måneders varsel til starten af en vinterbadesæsson.

Som følge af blandt andet den igangværende dispensation ansøgning udestår præcisering af de tekniske bilag, men de vil blive udarbejdet indefor ovennævnte principper

Det som, der ønskes taget stilling til, er om generalforsamlingen vil bemyndige bestyrelsen til at indgå en sådan aftale.

Comments are closed.