VSBs Love

Veddelev Strands Bådelaug

Stiftet 26. marts 1965
Revideret Den 27.04.2013

§ 1.
Laugets navn er Veddelev Strands Bådelaug.

§ 2.
Laugets formål er at samle bådejere i og ved Veddelev og varetage disses interesser med hensyn til sejlads på fjorden samt virke til fremme af sejlsporten.

§ 3.
Optagelse.  Som medlem kan optages enhver mod hvis medlemskab, der efter bestyrelsens afgø­rel­se ikke kan rettes saglige indvendinger. Dog har beboere i Roskilde kommune for­trins­ret til optagelse.

Medlemmer. Medlemmer, som ikke inden regnskabsårets udløb er fyldt 19 år, betegnes juniormed­lemmer. Medlemmer, som inden regnskabsårets udløb er fyldt 19 år, men endnu ikke er fyldt 26 år, betegnes ungdomsmedlemmer. Øvrige medlemmer betegnes seniormedlem­mer.

Personer, der har været medlemmer af lauget, men som f.eks. p.g.a. fraflytning, opgi­vel­se af aktiv sejlsport el. lign., opgiver deres medlemskab, men som ønsker at opret­hol­de forbindelse med lauget, kan efter bestyrelsens afgørelse opnå status som til­knyt­tet lauget. Ligeledes kan juniorers forældre, der ønsker at støtte lauget, men som ikke deltager aktivt i sejlsport, opnå status som tilknyttede. Bestyrelsen fastsætter generelle retningslinjer for sådanne tilknyttede personers rettigheder over for lauget. Da tilknyt­te­de ikke er medlemmer, har de jfr. § 8 ikke stemmeret.

Ansøgning om medlemskab eller om tilknytning til lauget fremsendes til bestyrelsen, som afgør, om anmodningen kan efterkommes, og i bekræftende fald har bestyrelsens afgørelse virkning, når den er meddelt den pågældende, og når indskud og/eller kontin­gent er betalt.

§ 4.
Udmeldelse kan ske inden forfald af kontingent for det følgende år. Udmeldelse skal ske skriftligt. Ved udmeldelse efter forfaldsdatoen skal der svares kontingent for det kommende år.

§ 5.
Ekskludering. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eks­klusionen.

Vedkommende skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar og kan kræve, at spørgsmålet om eksklusion afgøres på den førstkommende ordinære generalforsamling. Et sådant krav skal fremsættes senest 2 uger efter, at medlemmet har modtaget bestyrelsens afgørelse.

Appellerer medlemmet eksklusionen til behandling på en generalforsamling, får medlemmet status af suspenderet, indtil generalforsamlingen har truffet afgørelse. Først når generalforsamlingen måtte have stadfæstet eksklusionen, er den gældende.

I alle tilfælde, hvor en eksklusion skal be­handles på en generalforsamling, har medlemmet adgang til denne med ret til at for­svare sig. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som et særskilt punkt på dagsor­denen.

Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver samme majoritet, som ved ændring af laugets love, jfr. § 8; dog eksklusive fremmødekravet.

Et medlem, der er ekskluderet i henhold til en generalforsam­lingsbe­slutning, kan kun optages som medlem ved en ny general­forsamlingsbe­slutning. Her kræves samme majoritet som ved beslutning om eksklusion.

Ved udmeldelse eller eksklusion ydes ikke refusion for kontingent eller andre medlemsydelser.

§ 6.
Ordensreglement. Det er ethvert medlems pligt at overholde de til enhver tid gældende ordensregler for havnen.

Bådelauget er undergivet DIF’s gældende love, reglementer, samt amatør- og ordens­regler for Dansk Sejlunion.

§ 7.
Kontingenter m.m. De årlige kontingenter, indskud samt øvrige ydelser til lauget fastsættes på ge­ne­ralforsamlingen. Kontingenter fastsættes som helårskontin­gent.

Alle ydelser skal betales rettidigt. I modsat fald bortfalder alle medlemsrettig­heder. Kontingent og evt. andre ydelser til lauget kan fastsættes med forskellige beløb, eksempelvis med reduceret beløb til juniormedlemmer.

Bestyrelsen kan i øvrigt efter skriftlig ansøgning give kontingentnedsættelse til ek­sem­pelvis studerende.

§ 8.
Generalforsamlingen, der afholdes hvert år i februar eller marts måned er laugets højeste myndighed. Ind­varsling skal ske skriftligt til med­lemmerne med mindst 14 dages varsel. Indkaldelse kan ske gennem laugets hjemmeside.

Indkaldelsen skal indeholde dagsorden, samt driftsregnskab og status, og forslag til bud­get, kontingenter og andre ydelser. Endvidere teksten til indkomne forslag.

Dagsorden for generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning for det forløbne år – planer for den kommende periode
 3. Regnskab for foregående kalenderår.
 4. Budget for det kommende år, samt kontingent og andre ydelser.
 5. Indkomne forslag. Forslag, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 10. januar.
 6. Valg af bestyrelse m.m.
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år
  • Valg af 2 suppleanter for 1 år
  • Valg af 2 repræsentanter og 2 suppleanter til havneselskabets bestyrelse, heraf mindst 1 ikke-an­delshaver, for 1 år.
 7. Valg af 2 revisorer + 2 suppleanter for 1 år
 8. Eventuelt.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig ved simpelt flertal. Stemmeret kan udøves ved personligt fremmøde og ved overdragelse af fuldmagt til et andet stemme­berettiget medlem. Intet medlem kan dog ud over sin egen stemme afgive stemme på flere end to andre stemmeberettigede medlemmers vegne. Stemmeret har alle medlemmer over 18 år.

Til vedtagelse af lovændringer (der skal være udsendt i fuld ordlyd sammen med indkaldelsen) kræves fremmøde af mindst en femtedel af de stemmeberettigede medlemmer, af hvilke de to tredjedele af de tilstedeværende skal stemme for ændringen. Sekre­tæren fører protokol over beslut­ninger, truffet på generalforsamlingen, og protokollen underskrives af dirigenten.

§ 9.
Ekstraordinær generalforsamling. Såfremt den ordinære generalforsamling ikke er beslutningsdygtig i sager vedrørende lov­ændringer, kan der indvarsles til en ekstraordinær generalforsamling inden 1 måned, og i dette tilfælde er den ekstraordinære generalforsamling beslutningsdygtig uden hen­syn til de mødtes antal.

§ 9a.
Ekstraordinær generalforsamling kan desuden til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 30 stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, at begæringen er fremsat over for bestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes behandlet.

Om indkaldelsesmåde og udsendelse af dagsorden gælder bestemmelserne for indkaldelse af ordinær generalforsamling.

§ 10.
Bådelaugets daglige ledelse forestås af en bestyrelse, der repræsenterer lauget. Be­styrelsen disponerer inden for de af generalforsamlingen godkendte budgetter. Besty­relsen består af en formand og 6 bestyrelsesmedlemmer valgt på generalfor­samlingen. Bestyrelsen konstituerer sig med en formand, en næstformand, en kasserer og en se­kretær. Sekretæren fører protokol over de af bestyrelsen trufne beslutninger.

Lauget tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner kræves dog underskrift af såvel formanden som kas­sereren. I alle sager, der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller løsøre, tegnes lauget af formanden, næstfor­manden og kas­sereren i forening.

Der påhviler ikke laugets medlemmer, herunder bestyrelsen, nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler lauget.

Bestyrelsen kan ansætte en havnefoged som daglig leder af havnen, til hvem alle hen­ven­delser om havnen kan rettes, og som har påtaleret i alle spørgsmål vedr. havnen.

Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet.

§ 11.
Regnskabsåret er kalenderåret.

Kassereren fremlægger årsregnskabet for revisionen inden den 1. februar og fremlæg­ger det reviderede regnskab for bestyrelsen. Dette regnskab forelægges på generalfor­samlingen.

Kassereren er i øvrigt pligtig til enhver tid på opfordring at forelægge regnskabet for revisionen, ligesom bestyrelsen har ret til at lade foretage kritisk revision.

§ 12.
Udvalg. Bestyrelsen bemyndiges til at nedsætte udvalg til varetagelse af særlige opgaver (f.eks. Havneudvalg, Kapsejladsudvalg, Motorbådsudvalg, Juniorudvalg etc.).

§ 13.
Relationer til andelsselskabet Veddelev Strand Lystbådehavn. Relationerne fremgår af en kontrakt udarbejdet og underskrevet af Veddelev Grund­ejer­forening, Veddelev Strands Lystbådehavn og Veddelev Strands Bådelaug.

Eventuelle ændringer i kontraktens afsnit om ikke-andelshaveres rettigheder, kan kun finde sted efter afholdelse af medlemsmøde med ikke-andelshavere, og kun såfremt et flertal af de fremmødte kan godkende ændringen.

En beslutning om ændring kan prøves ved urafstemning blandt samtlige ikke-andelsha­vere, såfremt bestyrelsen beslutter det, eller mindst 10 ikke-andels­havere begærer det.

§ 14.
Laugets opløsning. Bestemmelse om laugets opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutnings­dygtighed kræves, at mindst 1/2 af laugets stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er be­slutnings­dygtig, indkaldes til en ny generalforsamling til afholdelse inden 2 måneder, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemme­berettigede medlemmer der er til stede.

På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med laugets formue, herunder fast ejendom og løsøre, dog er simpelt stemmeflertal her tilstræk­keligt.

I tilfælde af laugets opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til ideelle, søsportslige formål inden for rammerne af Dansk Sejlunions aktiviteter.

– o 0 o –

Endeligt vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 4. maj 1995.
Ændringer i §§ 5, 8 og 10 samt ny § 14 vedtaget på ekstraordinær generalforsam­ling den 23. marts 2010.
Ændringer i §§ 4 og 8 samt ny § 9a vedtaget på ekstraordinær generalforsam­ling den 27. april 2013.

Bestyrelsen