VSL Vedtægter

Andelsselskabet Veddelev Strands Lystbådehavn A.m.b.a.

Vedtægter

§ 1. Navn:

Selskabets navn er VEDDELEV STRAND’s LYSTBÅDEHAVN A.m.b.a. Selskabet, der har hjemsted Roskilde Kommune, er et andelsselskab med begrænset hæftelse for andelshaverne.

§ 2. Formål:

Selskabets formål er at forestå driften af en lystbådehavn, som er en udvidelse af den bestående havn ved Veddelev Strand. Det er således selskabets formål at være den selvstændige juridiske person, som realiserer udnyttelsen al det af Veddelev Strands Bådelaug erhvervede 99-årige lejemål af det af Veddelev GRUNDEJERFORENING tilhørende havneareal. Det er et led I selskabets formål til enhver tid at disponere således, at Veddelev Grundejerforenings og Veddelev Strands Bådelaugs reelle interesser I størst muligt omfang tilgodeses.

§ 3. Andelskapital:

Selskabets andelskapital udgør 5 mio kroner, fordelt på 100 andele a 50.000 kroner.

§ 4. Andelsbeviser:

For hver andel udstedes et andelsbevis, der skal lyde på navn, som noteres i selskabets bøger. Andelsbeviserne er ikke frit omsættelige. Ingen andel har særlige rettigheder.

Ingen andelshaver er pligtig at lade sin andel indløse helt eller delvist, bortset fra tilfælde af lovlig eksklusion af selskabet.

Såfremt en andelshaver overfor selskabets bestyrelse sandsynliggør, at hans andelsbevis er bortkommet, kan mortifikation finde sted efter forudgående indkaldelse i Statstidende med mindst tre måneders varsel. Endvidere kan bestyrelsen efter eget skøn indrykke tilsvarende indkaldelse i eet eller flere dagblade.

Såfremt ingen inden senest 14 dage efter indkaldelsesvarslets udløb har anmeldt og dokumenteret sin besiddelse af og/eller sin bedre ret til det pågældende andelsbevis, er bestyrelsen forpligtet til at erklære det pågældende andelsbevis for mortificeret med den virkning, at et tilsvarende nyt andelsbevis udstedes til den berettigede andelshaver.

Den der begærer mortifikationen er forpligtet til at betale enhver udgift, der er forbundet hermed og med udstedelsen af det nye andelsbevis. Bestyrelsen kan som betingelse for at videre foretages forlange, at den pågældende andelshaver indbetaler et passende depositum til dækning af de forventede omkostninger ved mortifikationen m.v.

§ 5. Overdragelse af andele:

Såfremt en andelshaver ønsker at overdrage sin andel, skal denne ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen tilbydes selskabet, der herefter videresælger andelen med rettigheder og forpligtelser til den der står som nummer eet på den dertil oprettede venteliste for opnåelse af havneplads.

Bestyrelsen afhænder den pågældende andel til den for salgsåret fastlagte pris jævnfør § 18 stk. 4. Hertil kommer de påløbne omkostninger i forbindelse med afhændelsen af andelsbeviset. Disse omkostninger betales af sælger. Andelsbeviset afregnes kontant.

Når bestyrelsen fra en andelshaver har modtaget skriftlig henvendelse med tilbud om at afhænde sin andel, skal bestyrelsen inden en måned ved anbefalet skrivelse give den andelshaver, som ønsker at overdrage sin andel meddelelse om, til hvem selskabet skal formidle den pågældende andel.

De anførte regler om overdragelse af andele gælder i alle tilfælde også, når andele skal realiseres gennem en andelshavers konkurs—, akkord—, likvidations— eller dødsbo, eller gennem kreditorers individualforfølgning. Overdragelse af andele til ægtefælle og/eller livsarvinger kan dog i alle tilfælde finde sted til priser og på betalingsvilkår uden godkendelse af selskabets bestyrelse, når der gives bestyrelsen skriftlig meddelelse om den nye andelshavers navn og adresse tillige med

fornøden dokumentation for, at overdragelsen er sket til ægtefælle og/eller livsarvinger, der skal opfylde betingelserne for at være andelshavere, jfr. § 6.

Når bestyrelsen modtager tilbud om formidling af en andel, skal bestyrelsen under iagttagelse al ovennævnte tidsfrister straks søge andelen formidlet til den som står øverst på ventelisten. Hvis denne ikke er interesseret tilbydes den næste på listen og så fremdeles.

§ 6. Andelshavernes rettigheder og pligter:

For at kunne tegne eller erhverve andel i selskabet skal vedkommende være medlem af Veddelev Strands Bådelaug. Hvert medlem kan kun tegne og/eller eje een andel i selskabet.

§ 7.

Hver andel giver ret til tildeling af een havneplads i lystbådehavnen. Den tildelte havneplads må ikke sælges og kan kun udlejes for maksimalt 2 år. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra 2 års reglen.

Lejer skal godkendes af bestyrelsen. Ved udlejningen må der ikke opnås fortjeneste.

Bestyrelsen beslutter de administrative regler for udlejning, herunder pladstildeling og lejebeløb. En havneplads skal kun udlejes til en lejer, der opfylder betingelserne for at være andelshaver i selskabet jf. §6

Enhver andelshaver eller lejer af en havneplads er ubetinget forpligtet til at opretholde ansvarsforsikring for sin båd og på anfordring fra bestyrelsen at dokumentere dette.

Tildeling af havneplads foretages af selskabets bestyrelse. Bestyrelsen kan, når særlige forhold taler derfor, foretage ændringer i fordelingen af havnepladser.

§ 8.

Enhver andelshaver er andelsberettiget i selskabets formue i forhold til andelens forholds- mæssige del af den samlede andelskapital. For selskabets forpligtelser hæfter alene selskabets formue, således at andelshaverne ikke personligt hæfter for selskabets gældsforpligtelser.

Bestyrelsen er berettiget til at lade notere, at en bank eller sparekasse har sikkerhed i en andelshavers andelsbevis, således at det pågældende pengeinstitut i påkomne tilfælde på andelshaverens vegne kan overdrage andelsbeviset efter reglerne i § 5.

§ 9. Eksklusion:

Såfremt en andelshaver groft overtræder havnevedtægter eller ordensreglement, er bestyrelsen berettiget til at ekskludere vedkommende.

Det samme gælder, såfremt en andelshaver efter gentagne henstillinger er i restance til selskabet.

Eksklusion kan ikke finde sted før den pågældende har haft lejlighed til at udtale sig på et bestyrelsesmøde.

En ekskluderet andelshavers andelsbevis med de dertil hørende rettigheder inddrages i forbindelse med eksklusionen mod betaling af andelsbevisets værdi – jfr. § 18 stk. 4. – med fradrag af evt. restancer til selskabet.

En ekskluderet andelshaver er berettiget til at kræve eksklusionen behandlet af førstkommende ordinære generalforsamling, hvor vedkommende under sagens behandling er berettiget til at være tilstede og til at udtale sig.

Såfremt den ekskluderede andelshaver ikke giver skriftlig tilladelse hertil, kan det inddragne andelsbevis af bestyrelsen ikke afhændes til anden side førend efter den i § 9 stk. 5 nævnte generalforsamling er afholdt.

Betalingen af værdien af det inddragne andelsbevis skal ske efter reglerne i § 5 stk. 2.

§ 10. Generalforsamling:

Selskabets øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes i Roskilde Kommune hvert år inden udgangen af april måned.

Generalforsamlingen indkaldes med 14 dages varsel ved skrivelse til hver enkelt andelshaver.

Indkaldelsen skal indeholde dagsorden med angivelse at de spørgsmål, som ønskes behandlet at generalforsamlingen.

Forslag fra andelshaverne skal, for at kunne behandles af generalforsamlingen, fremsendes skriftligt til bestyrelsen inden den 15. marts. Forslag skal være ledsaget af formulering af vedkommende punkt på dagsordenen, og materiale, som ønskes udsendt med dagsordenen, skal være umiddelbart egnet til kopiering.

§ 11:

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

3. Fremlæggelse og godkendelse af selskabets årsregnskab, samt fremlæggelse og godkendelse af drifts- og kapitalbudget for kommende år.

4. Behandling af indkomne forslag.

5. Valg af formand for bestyrelsen og/eller af øvrige medlemmer til bestyrelsen, samt af 2 suppleanter.

6. Valg af revisorer, samt af 2 suppleanter

7. Eventuelt, herunder orientering om bestyrelsens vejledende værdiansættelse for andelsbeviser.

§ 12:

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter en generalforsamlings eller bestyrelsens beslutning herom, eller efter skriftlig anmodning til bestyrelsen fra mindst 1/3-del af andelshaverne. Denne anmodning skal indeholde de forslag, der ønskes behandlet på den ekstraordinære generalforsamling. Bestemmelsen i § 10, stk. 4, 2. punktum finder tilsvarende anvendelse.

Indkaldelsen til ekstraordinær generalforsamling skal ske skriftlig af bestyrelsen senest 14 dage fra anmodningens modtagelse og med kortest muligt varsel, dog mindst 14 dage.

§ 13.

Generalforsamlingen vælger ved simpelt stemmeflertal en dirigent, der leder generalforsamlingen og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivning og dennes resultat.

Stemmeafgivning skal ske skriftligt, når mindst 10 andelshavere stiller krav herom.

§ 14.

Hver andel giver een stemme. Enhver andelshaver, der ikke er i restance til selskabet, er berettiget til at deltage og afgive stemme på en generalforsamling.

Stemmeafgivning kan ske ifølge skriftlig fuldmagt til en andelshaver, der dog højst – udover sin egen andel – kan afgive stemme for 3 andelshavere.

§ 15.

På generalforsamlingen kan kun vedtages de forslag, der fremgår af den udsendte dagsorden eller de ændringsforslag, der fremkommer til lovligt stillede forslag.

De på generalforsamlingen behandlede sager afgøres ved simpelt stemmeflertal, medmindre nærværende vedtægter kræver særligt stemmeflertal.

Om det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten og af formanden for bestyrelsen.

§ 16. Bestyrelse:

Selskabet ledes af en bestyrelse, der består af en formand og af to bestyrelsesmedlemmer, der vælges af generalforsamlingen, samt af to bestyrelsesmedlemmer, der udpeges af Veddelev Strands Bådelaug.

Formanden vælges for to år, medens de øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for eet år. Genvalg af formanden og af de øvrige bestyrelsesmedlemmer kan finde sted. Der vælges to suppleanter for medlemmerne af bestyrelsen.

§ 17.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med en næstformand, en sekretær og en kasserer. Bestyrelsen, der varetager den daglige ledelse af selskabet fastsætter selv de nærmere bestemmelser for udførelsen af sit hverv. Bestyrelsen er berettiget til at antage lønnet medhjælp, herunder især til udførelse af praktisk arbejde på lystbådehavnen og til udførelse af administrative opgaver.

§ 18.

Bestyrelsen udarbejder forslag til et ordensreglement for anlægget og indsender dette til ministeriet for offentlige arbejders godkendelse. Bestyrelsen udarbejder endvidere en havnevedtægt, der indsendes til ministeriet til orientering.

Bestyrelsen fastsætter, i forbindelse med generalforsamlingens godkendelse af budget, havneafgifter og bestemmer disses forfaldstidspunkt.

Ved fastsættelsen af havneafgifter skal der tages hensyn til, at havnepladserne har forskellige størrelser.

Bestyrelsen fastsætter endvidere årligt den højeste værdi, hvortil andelsbeviser må overdrages. Værdien må ikke ansættes til et højere beløb, end en sædvanlig regulering på grundlag af prisudviklingen berettiger til.

§ 19. Tegningsret:

Selskabet tegnes af formanden sammen med et medlem af bestyrelsen, eller af tre medlemmer af bestyrelsen i forening.

Bestyrelsen kan meddele kollektiv prokura.

§ 20. Regnskab og Revision:

Selskabets regnskabsår er kalenderåret, dog således, at første regnskabsår er perioden fra stiftelsen til 31. december 1978.

§ 21.

Årsregnskabet skal revideres af to revisorer, hvoraf den ene skal være statsautoriseret revisor, som ikke behøver at være andelshaver i selskabet. Der vælges to revisorsuppleanter.

§ 22. Opløsning mv.:

Til vedtagelse af forslag om ændring af selskabets vedtægter eller om opløsning af selskabet kræves, at mindst 2/3-del af andelshaverne er tilstede – personligt eller ved befuldmægtiget – på generalforsamlingen, og at vedtagelsen sker med mindst 2/3-del af de tilstedeværende andelshaveres stemmer.

Er 2/3-del af andelshaverne ikke tilstede, men forslaget i øvrigt vedtages med 2/3-del af de fremmødte andelshavere, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til en ny ekstraordinær generalforsamling.

På sidstnævnte ekstraordinære generalforsamling er forslaget vedtaget, såfremt 2/3-del af de fremmødte stemmer herfor.

§ 5,7, 18 og 23, samt nærværende bestemmelse kan tillige kun ændres med godkendelse af ministeriet for offentlige arbejder.

§ 23.

Såfremt det vedtages at opløse selskabet vælges een eller flere likvidatorer, der forestår likvidationen.

Ved opløsning skal Veddelev Strands Bådelaug og/eller Veddelev Grundejerforening, såfremt et flertal på generalforsamlingen, der vedtager likvidationen, stemmer herfor, være førsteberettiget til at overtage samtlige selskabets aktiver mod at tilsvare selskabets gæld og andelskapitalen.

Såfremt Veddelev Strands Bådelaug og/eller Veddelev Grundejerforening ikke ønsker at overtage selskabets aktiver og gældsforpligtelser, inkl. andelskapitalen, skal Roskilde Kommune derefter have tilsvarende tilbud.

Ønsker hverken Veddelev Strands Bådelaug, Veddelev Grundejerforening eller Roskilde Kommune ikke at overtage selskabets aktiver og gældsforpligtelser, inkl. et beløb svarende til andelskapitalen, skal selskabets aktiver søges afhændet bedst muligt.

Overdragelse af anlægget kræver godkendelse fra ministeriet for offentlige arbejder.

Således vedtaget på selskabets stiftende generalforsamling den 25. april 1978 og som ændret på selskabets ordinære generalforsamling den 28. marts 1979 og som ændret og vedtaget på den ordinære generalforsamling den 14. april 1989, og som ændret og vedtaget på selskabers ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger den 4.april 1991 og den 30.april 1991.

Ved generalforsamlingsbeslutning den 14. september 1995 er det i forbindelse med vedtagelse af udbygning af havnen med 10 nye pladser, besluttet at der udvides med 10 andelshavere, der hver indbetaler 60.000 kr. pr. andelsbevis (heraf overkurs 10.000 kr.). Herefter er antallet 110 andelshavere. De nye andelsbeviser har samme rettigheder som de gamle.

Vedtægterne er seneste opdateret i forbindelse med ændring af §7 på ekstraordinær generalforsamling d. 26. april 2014.