Regler for leje af klubhus

Regler for leje af klubhus

Medlemmer af VSB, som har været seniormedlem i mindst 2 år når arrangementet finder sted, har mulighed for at leje klubhuset – i denne sammenhæng begrænset til det store klublokale og køkkenet – til private arrangementer.
Vi gør opmærksom på, at der er tale om et klubhus – ikke et selskabslokale, og at medlemmer benytter huset dagligt. Klubhuset rengøres en gang om ugen. Vi opfordrer derfor til, at eventuelle lejere besigtiger klubhuset inden der indgås aftale om lejemål, og at man sikrer sig at klubhuset egner sig til det formål man ønsker at benytte det til.

Klubhuset kan lejes til arrangementer/fester hvor medlemmet er vært eller medarrangør og selv deltager i hele arrangementet. Det er medlemmets ansvar at sikre at bestemmelserne i lejeaftalen overholdes.

Klubhuset kan ikke lejes til teenage/ungdomsfester.

Andre end medlemmer, som kan leje klubhuset efter bestyrelsens nærmere vurdering er:

  • Lokale foreninger i Veddelev, pt. Veddelev Grundejerforening, Veddelev Antennelaug, Veddelev Landsby lav, Elleorevej med fleres Vejlaug, Kgl. Elliske Marine, Kongeriget Elleore
  • Andre sejlklubber til weekendudflugter, sejlerskolesejladser m.v.
  • Andre klubber og foreninger med tilknytning til sejlsport

For leje af lokalerne betales et gebyr til husets drift og vedligehold, som fastsættes af bestyrelsen.

  • Gebyr for leje af klubhus fastsættes årligt sammen med VSB budget.
  • Gebyret omfatter foruden brug af huset tillige almindeligt slid på inventar, samt rengøring af gulve efter brug
  • Passive medlemmer der ønsker at leje klubhuset betaler et tillæg på 20% af lejeprisen.
  • Ved udlejning til foreninger og sejlklubber vil lejen normalt kunne fastsættes til alene at skulle dække omkostninger til ekstra rengøring eller lignende – eventuelt helt bortfalde som et led i klubbernes gensidige gæstfrihed
Som udgangspunkt disponerer man over lokalerne fra dagen før festen kl 18.00 og fortsætter til dagen efter festen til kl. 12.00. Undtagelsesvis kan tidsrummet udvides efter skriftlig aftale. Bestyrelsen fastsætter lejen herfor.

Skriftlig anmodning om leje af klubhuset sendes til bestyrelsen med oplysning om dato, arrangementets art og formål, samt forventede antal deltagere. Henvendelser vil tidligst blive noteret 12 måneder før den ønskede dato.
Ved ansøgning om leje af huset anvendes en online skema, som findes her.

Der vil, senest 9 måneder inden den ønskede dato blive givet et tilsagn eller et afslag. Ved modtagelse af tilsagn, skal lejebeløbet indbetales til VSBs bankkonto inden 14 dage.

Såfremt der modtages ansøgning fra mere end ét medlem samme dag, som ønsker at leje klubhuset på samme dato, vil bestyrelsen foretage en lodtrækning om hvem der skal tilbydes at leje huset dog således at aktive medlemmer vil have fortrinsret for passive medlemmer. Bestyrelsens beslutning om udleje af huset er endelig.